سهیل نفیسی

موسیقی جنوبی، شعرھای نیما و منصفی و غزلھای حافظ، بھ ھمراه ھوش سرشار نفیسی در کنار ھم چیدن این المانها و ترکیب کردنشان با درکش از جهان پیرامونش، ھمواره او را در ردهٔ ھنرمندان صاحب سبک قرار داده است.

او به ھمراه گیتارش تنها به اجرای موسیقی نمی‌پردازد، که شنوندگان را از دنیای خودشان جدا میکند و ھمراھشان میکند در مسیری که به قصه گویی مشغول است.

سهیل نفیسی ھنرمند پرکاری نیست، ھرچند دقت و حساسیت بالایش در پرداخت و کیفیت آثارش باعث شده ھمواره ھواداران خاص خود را داشته باشد

از وی تا کنون ۴ آلبوم به نامهای ریرا، ترانه‌ھای جنوب، چنگ و سرود و طرح نو منتشر شده است.