افتتاحيه پنجمين جشنواره "ترمه"

بعدازغيبتي يكساله، باشوقي توصيف ناشدني وعطشي فروخورده، دلمان راگره زديم به شروعي دوباره تايكبارديگرپژواك صداي پاي ايران رادر مونيخ زيبا بشنويم
بي خبراز جزرومدكرونايي،سوت قطارپنجمين “ترمه”رابه صدادرآورديمالقّصه خشنوديم كه توانستيم با نام “ترمه”دورهم جمع شويم ومروري بركارنامه ي چندساله اش داشته باشيم: .برنامه راباشروع؛كوتاه ازمجريان(مُناكيا ،آريا رباطميلي)ومعرفي تئاتر؛خُل وضعهاي پارك اينترناسيونال آغازكرديم

تئاتري به غايت صاحب سبك،همراه اجرائي اثرگذار،به نويسندگي وكارگرداني”مهدي توكلي”

بعدازاستراحتي كوتاه،مهمانان ترمه به سالن بازگشتند و

 .باخوش آمدگويي مبسوط ورسمي مجريان،برنامه آغازشد

درابتدا، جناب آقاي سعيدي باعنوان عضوي ازهيات مديره ي “ترمه”معرفي وايشان باخيرمقدم گويي به مهمانان، اعلام برنامه هاي اين دوره ازجشنواره رابه ترتيب زماني انجام دادند

بعدازآن، فيلمي ازهنرمندان محبوب؛بهرام بيضايي وهنرمنداني كه با”ترمه”همكاري ميكنند:خانم”سيمين معتمدآريا”،آقاي”سهيل نفيسي” وهنرمندجوان”يلدا عباسي”به روي پرده رفت

 .درقسمت بعدي، بامعرفي مجريان،”اميدنياوراني”باتك نوازي سازكوبه اي”تُمبك”روي به صحنه آمد.

 دربخش هفتم،معرفي كارگروههاي مختلف”ترمه”كه هماناازبخشهاي اصلي اين نشست بود،توسط مجريان انجام گرفت،كه به شرح زيرميباشد؛

 اولين گروه“هنرهاي تجسمي”به نمايندگي خانم”نيوشاجوادي پورسيگاري”بودكه ايشان به توضيح تاريخچه،عملكردوفعاليتهاشون ازابتداي حضوردر”ترمه”ومعرفي اعضاي گروه پرداختند

 دومين گروه“عكس،شبكه هاي اجتماعي وتبليغات”به نمايندگي “دُرناصادقي”بودوبه همين ترتيب انجام گرفت

 سومين گروه،فيلم كوتاه،به نمايندگي “يگانه خزاعي”

 چهارمين گروه،تئاترونمايش ورقص،بانمايندگي”ساراجعفري”كه به دليل غيبت درمراسم،توسط”آريارباطميلي”انجام گرفت.

 كارگروه پنجم،موزيك وموسيقي،به نمايندگي”اميدنياوراني”بودكه توسط”روياآهنتاب”ارائه شد

 وآخرين گروه؛ادبيات وشعركه مجدداًتوسط جناب آقاي “سعيدي”

به سمع ونظرحُضاررسيد.

 پس ازمعرفي تك به تك گروههاواعضايشان ونيزافرادي كه به صورت مشترك درهمه ي بخشها،فعاليتهاوخدماتي داشته اندوحضورشان روي صحنه….

 به تماشاي ادامه ي فيلم هنرمندان “ترمه”نشستيم و

درآخر؛

 .به معرفي بنيانگذار”ترمه”؛”كيوان كامياب”،به همراه حاميانشان،خانم “خانم دكترمهزادضيايي”وآقاي “اميركين سعيدي”توسط مجريان انجام گرفت ودرآخر،

پايان برنامه اعلام شد

.قسمت پاياني باپذيرايي رسمي ازمهمانان به اتمام رسيد.

 جاي همه ي آناني كه اثري از”ترمه”دردلشان هست وبه هردليلي،امكان حضورنداشتندرابسيارخالي كرديم واميدآن دارين كه دربرنامه هاي آتي،همه ي ياران اين مجموعه رادركنار خودداشته باشيم

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop